Koulutus lääkäreille

Tutkimusprojektin aloittaminen


Kun aletaan valmistella ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa hanketta, projektin vastuullinen johtaja:

– laatii alustavan suunnitelman hankkeen sisällöstä, budjetista ja rahoittajasta,

– neuvottelee tulosyksikön johtajan kanssa toteuttamisen vaikutuksista yksikön toimintaan,

– ottaa yhteyttä Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pölläseen ([at]kymsote.fi) projektin sopimus- tai rahoitusehtojen valmistelua varten ja laatii projektille budjetin, jossa on otettu huomioon kaikki projektin kulut,

– lähettää hakemuksen rahoittajalle ja aloittaa neuvottelut rahoittajan kanssa,

– toimittaa KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pölläselle alkuperäisen rahoituspäätöksen tai sopimuskappaleen,

– yhdessä tutkimus- ja koulutusjohtajan kanssa laatii alihankkijasopimukset

– pyytää eettisen toimikunnan lausunnon ja toimittaa sen Kehittämiskeskukseen

– tekee ilmoituksen Lääkelaitokselle ja toimittaa kopiot Lääkelaitoksen kanssa käydystä kirjeenvaihdosta Kehittämiskeskukseen.

Kun kaikki edellä mainittu on toteutettu, projektille avataan KYMENHVA:n sisäinen projektitili projektin vastuullisen johtajan käyttöön. Tälle tilille ohjataan kaikki projektin tulot ja sieltä maksetaan kaikki projektin menot.

KYMENHVA:ssa ulkopuolisella rahoituksella toteutettavasta projektista tulee aina tehdä toimeksiantajan ja KYMENHVA:n välinen sopimus kirjallisesti. Mikäli tutkimuksella ei ole toimeksiantajaa, toimeksiantaja on tutkija itse.

KYMSOTE seuraa erityisesti, että kaikista tutkimuksista, joita tehdään KYMENHVA:n infrastruktuuria käyttäen, tehdään sopimus KYMENHVA:n ja tutkimuksen rahoittajan välillä

KYMENHVA:ssa toteutettava projekti on KYMENHVA:n projekti, jonka rahoituksesta ja sopimusehdoista päättää KYMENHVA, ei sen yksittäinen työntekijä.

Sopimuksen allekirjoittavat KYMENHVA:n puolesta toimitusjohtaja, tutkimus- ja koulutusjohtaja ja projektin vastuullinen johtaja.

KYMENHVA:n työntekijällä ei ole oikeutta allekirjoittaa rahoittajan kanssa tehtävää sopimusta eikä muuta sopimusta KYMENHVA:n nimissä. Työntekijän allekirjoittama sopimus ei sido KYMENHVA:ta eikä sen yksikköä.

KYMENHVA tekee projektiin osallistuvien tutkijoiden kanssa sisäisen sopimuksen mm. luottamuksellisuudesta, julkaisu-oikeuksista, tuloksia koskevien oikeuksien siirrosta ja projektin toteuttamisesta siinä laajuudessa kuin KYMENHVA:n ja ulkopuolisen rahoittajan välisessä sopimuksessa edellytetään, ellei pääsopimuksessa ole jo asiasta sovittu.

Powerpoint-muotoinen ohje tutkimusprojektin aloittamisesta KYMENHVA:ssa

Liiketaloudellisen projektin budjettilomake

Yhteisrahoitteisen projektin budjettilomake

Tutkimussopimusmallit