Koulutus lääkäreille

Tutkimushankkeet


Tutkimushanke voi olla yhteisrahoitteinen tai liiketaloudellinen

Liiketaloudellisessa hankkeessa rahoittaja vastaa kaikista kustannuksista ja saa yksinoikeuden tuloksiin.

Yhteisrahoitteisessa hankkeessa sairaanhoitopiiri osallistuu kustannuksiin, tulokset ovat yhteisiä ja julkisia. Kulut, joihin Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA voi osallistua voivat olla esimerkiksi yleis- ja tilakustannuksia (KYMENHVA:n ylläpitämä infrastruktuuri ja osaaminen).

Liiketaloudellisia suoritteita ovat: 1) tilatut tutkimukset, 2) täydennyskoulutus, 3) muut palvelutehtävät.

Tutkimusprojektin talousarvion teossa on otettava huomioon seuraavat seikat:
– lakisääteiset sivukulut 40 %
– ALV 22 %
– KYMENHVA:n työvoiman käytöstä perittävä korvaus
– KYMENHVA:n erityislaitteiden käytöstä perittävä korvaus
– yleis- ja tilakustannuslisä 30 % erilliskustannuksista
– voittolisä 12 %
– markkinalisä (harkinnanvarainen, voi olla negatiivinenkin)
– odotettavissa olevat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset jne.

Tutkimusprojektien henkilöstökustannukset muodostuvat KYMENHVA:ssa seuraavista:
– Varsinainen palkka (sis. vuosiloma-ajan palkan) 100 %
– + lomaraha 6 %
– + sairausajan palkka (sijaisen palkka) 6,1 %
– Sosiaaliturvamaksu 4,00 %
– Eläkeperusteinen eläkemaksu 3,30 %
– Työtapaturmamaksu 0,25 %
– Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 %
– KuEL-maksu palkkaper. 16,50 %
– Taloudellinen tuki (KEVA ryhmähenkivak.) 0,10 %
– Varhaistyöttömyyden työkyv.maksu 0,80 %
– Lisät yhteensä 40 %
– Työkustannukset yhteensä 140 %

KYMENHVA ei voi antaa julkisin varoin ylläpidettyä infrastruktuuriaan ja osaamistaan yksityissektorin liiketaloudelliseen hyötyyn tähtäävän tuotekehittelyn käyttöön ilmaiseksi. Sen vuoksi kaikilta projekteilta peritään yleis- ja tilakustannuslisä korvauksena julkisilla varoilla ylläpidetyn infrastruktuurin ja osaamisen käytöstä.

Tutkimusprojektilta perittävät yleis- ja tilakustannukset muodostuvat mm. seuraavista julkisilla varoilla ylläpitämistä tekijöistä: puhelinlinjat, atk-verkko, laitteet ja ohjelmistot, päivitykset, kirjasto, posti, atk-tuki, kirjanpito, palkanlaskenta, henkilöstörekisteri, potilasrekisteri, kuva-arkisto, lab-arkisto, alueelliset ja valtakunnalliset potilasrekisteripalvelut, tutkimuspalvelut, tietokantapalvelut, elektroninen kirjasto, tiedotus, vuokrat, puhtaanapito, sähkö, lämmitys, vesi, jätevesi, huolto ym.

KYMENHVA ei voi myöskään antaa infrastruktuuriaan liiketaloudellisen projektin käyttöön pyrkimättä samansuuruiseen voittoon kuin markkinoilla keskimäärin, koska tämä tulkittaisiin liiketaloudellisen toiminnan subventoinniksi julkisin varoin, mikä ei ole mahdollista. Sen vuoksi kaikilta liiketaloudellisilta projekteilta peritään aina myös voittolisä.