Koulutus lääkäreille

Tutkimuksen seloste käsittelytoimista

Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, on laadittava seloste käsittelytoimista sekä henkilötietojen käsittelijän että rekisterinpitäjän näkökulmista. Tämä on toimitettava tarkastettavaksi tietosuojavastaava Marita Meriluodolle (marita.meriluoto@kymsote.fi) sekä työelämäprofessori, ylilääkäri Pasi Pölläselle (pasi.pollanen@kymsote.fi).

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 27, 28 §§
Laki terv.huollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 4 §
EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 30. artikla
Tietosuojalaki

Seloste käsittelytoimista (henkilötietojen käsittelijä)
Seloste käsittelytoimista (rekisterinpitäjä)