Koulutus lääkäreille

Ulkopuoliset koulutukset


Yksikön määrärahaan sisältyvät kursseille osallistuville maksettavat korvaukset ja toimipaikkakoulutuksen aiheuttamat kustannukset.

Koulutusmäärärahaan ei sisälly koulutuksen aikaisten poissaolopäivien palkka eikä sijaisten palkkausmenot.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n ulkopuoliseen koulutukseen osallistuvan on etukäteen tehtävä koulutusanomus. Anomukseen on aina merkittävä, mihin koulutusaiheryhmään esitetty kurssi liittyy.

Toimintasuunnitelmaan liittyen laaditaan koulutussuunnitelma, joka palvelee alueen oman toiminnan suunnittelua. Koulutussuunnitelman välineitä ovat esimerkiksi kehityskeskustelut.

Koulutusmatka

Koulutusmatka on sekä oman työn että työyksikön toiminnan kannalta välttämätöntä ja esimiehen antamaan määräykseen perustuvaa koulutusta. Korvaukset maksetaan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, ellei asiasta ole työyksikössä muuten erikseen sovittu. Koulutusvapaata koskevat päätökset tehdään hallintosäännön ja sen soveltamisohjeen mukaisesti. Hyvinvointialuejohtaja hyväksyy ulkomaisen koulutuksen päätökset.

Virkavapauden ja koulutuskustannusten korvauksista päätettäessä on arvioitava koulutuksen välttämättömyys ko. yksikön toiminnan ja työntekijän ammatillisen kehittymisen kannalta.

Jos jokin ulkopuolinen organisaatio maksaa osan koulutukseen osallistumisen aiheuttamista kustannuksista, on anomuksessa oltava tästä ehdottomasti maininta.

Koulutukseen osallistuvalle myönnetään koulutukseen osallistumista varten vapaata. Koulutuspäivän pituus on pääsääntöisesti työpäivän pituinen, kuitenkin jaksotyössä 8 tuntia ja muita työaikoja noudattavilla normaalin työpäivän pituinen. Koulutuksesta ei voi muodostua lisä- tai ylityö- tai muuta ns. epämukavan työajan korvausta.

Pitkään KYMENHVA:ssa työssä ollut määräaikainen työntekijä voi osallistua ulkopuoliseen koulutukseen silloin, kun se on hänen tekemiensä työtehtävien kannalta perusteltua ja välttämätöntä.

Toimipaikkakoulutustilaisuus

Toimipaikkakoulutustilaisuuteen osallistuminen katsotaan virka- ja työtehtäväksi eikä vaadi koulutusanomusta.

Aloitettaessa uutta koulutukseen liittyvää liikesuhdetta tai tilattaessa koulutukseen liittyvä palvelu tai työsuoritus yksityiseltä henkilöltä tai toiminimeltä, on työsuorituksesta tehtävä ennakkoon sopimus.

Omaehtoinen opiskelu

Organisaation palveluksessa olevalla henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää työaikaa omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoisesta opiskelusta ei saa muodostua muita kustannuksia. Omaehtoisen opiskelun tulee sisältyä työyksikön toimintasuunnitelmaan sekä koulutussuunnitelmaan ja siitä pitää keskustella työpaikkakokouksissa. Koulutussuunnitelman laatimisen ja työpaikkakokousten yhteydessä yksiköt päättävät kuinka monen ja missä määrin omaehtoista opiskelua on mahdollista toteuttaa. Opiskelun tulee tukea työyksikön kehittämistä ja kohentaa työntekijän ammattitaitoa hänen toimenkuvaansa kuuluvissa tehtävissä.

Työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus

Sote-organisaation järjestämä valtakunnallinen, alueellinen ja sisäinen koulutus

Sote-organisaatio järjestää valtakunnallista, alueellista ja sisäistä henkilöstökoulutusta keskitetysti.

Alueellista koulutusta järjestetään Kymenlaakson maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Sisäisellä koulutuksella tarkoitetaan sote-organisaation henkilöstölle omana toimintana keskitetysti suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Sisäiseen henkilöstökoulutukseen ei tarvitse anoa koulutusvapaata. Koulutusta seurataan kuitenkin annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutusanomus tehdään vain, jos koulutuksesta aiheutuu siihen hyväksytylle kustannuksia. Matkakustannuksista tehdään matkalasku.

Koulutuksista tiedotetaan kahdesti vuodessa ilmestyvällä ohjelmalla.

Luentopalkkiot

Organisaation omalle henkilökunnalle voidaan maksaa luentopalkkio, mikäli työntekijä toimii kouluttajana kuntayhtymän henkilöstölleen järjestämässä koulutus- tai esitelmätilaisuudessa. Talouspäällikkö vahvistaa vuosittain luentopalkkion määrän.

Palkkion maksamisen periaatteet

A. Omassa koulutustilaisuudessa pidetty luento tai esitelmä

– pääsääntöisesti luentopalkkiota ei makseta työntekijälle

– luentopalkkio voidaan kuitenkin maksaa työntekijälle, mikäli luennon tai esitelmän aihe ei liity asianosaisen tavanomaisiin tehtäviin

– osaston toiminnassa havaitun ongelman hoitamiseksi joku osaston henkilökunnasta paneutuu perusteellisesti asiaan ja pitää vähintään 45 minuuttia kestävän esitelmän, joka vaatii valmistelua omalla ajalla.

B. Toisen tulosalueen koulutustilaisuudessa pidetty luento tai esitelmä

– luentopalkkio maksetaan työntekijälle edellyttäen ettei esitelmän pitäminen kuulu työntekijän tavanomaisiin tehtäviin

– uuden työntekijän perehdyttämisestä tehtäviin ei palkkiota makseta eikä myöskään informaatiotilaisuuksina pidetyistä luennoista.

C. Ulkopuolisen luennoitsijan luentopalkkiot

Luentopalkkion suuruus on aina etukäteen sovittava kunkin luennoitsijan kanssa. Luentopalkkion suuruuteen vaikuttavat luennoitsijan koulutus, kokemus, asiantuntemus, tilaisuuden koko ja luonne (kertaluento/pidempi koulutus). Noudatetaan luennoitsijan ammattijärjestön palkkiosuositusta