Koulutus lääkäreille

Ulkomailta harjoitteluun


Valvira voi myöntää hakemuksesta luvan harjoittaa lääkärin ammattia tai oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä Suomessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuulumattoman valtion kansalaiselle, joka on suorittanut EU/ETA –maiden ulkopuolella lääkärintutkinnon ja jolla on lääkärin tehtävän edellyttämä asetuksella säädetty pätevyys sekä riittävä kielitaito.

Hakijalta vaaditaan, että hän on suorittanut Valviran mahdollisesti määräämän palvelun, lisäopinnot ja kuulustelun. Hänen on myös osoitettava, että hänellä on riittävä kielitaito.

Lääkäriharjoitteluksi hyväksytään julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa suoritettu amanuenssipalvelu tai muu palvelu. Harjoitteluaika on vähintään 6 kk.

Ensimmäiseen kuulusteluun voi osallistua, kun 6 kk:n harjoittelu on tehty ja kielitutkinto suoritettu.

Kuulustelu suoritetaan kolmessa osassa.

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Potilaan kanssa keskustellaan pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Potilasasiakirjoihin tehdään merkinnät ja lääkemääräykset kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä.

Lääkärin tehtäviin nähden riittävästä kielitaidosta on esitettävä todistus suoritetusta valtionhallinnon kielitutkinnosta tai yleisestä kielitutkinnosta.

Katso Valviran sivut