Koulutus lääkäreille

Sopeuttamiskoulutus


\”Muukalaista älä sorra, sillä te tiedätte muukalaisten mielialan, koska itsekin olette olleet muukalaisina Egyptin maassa\” (2. Moos. 23:9)

Valvira voi myöntää hakemuksesta luvan harjoittaa lääkärin ammattia tai oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä Suomessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuulumattoman valtion kansalaiselle, joka on suorittanut EU/ETA –maiden ulkopuolella lääkärintutkinnon ja jolla on lääkärin tehtävän edellyttämä asetuksella säädetty pätevyys sekä riittävä kielitaito.

Lääkärin ammatinharjoittamislupaan vaaditaan, että hakija on suorittanut vähintään kuusi kuukautta lääkäriharjoittelua sairaalassa tai terveyskeskuksessa ja kolmiosaisen kuulustelun Tampereen yliopistossa. Lisäksi ammatinharjoittamislupaan vaaditaan, että on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon suorittamalla joko valtionhallinnon kielitutkinnon tai yleisen kielitutkinnon. Todistus kielitaidosta pitää toimittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle viimeistään siinä vaiheessa, kun hakija ilmoittautuu ensimmäistä kertaa kuulusteluun. Myös työnantajan todistus kokonaan suoritetusta kuuden kuukauden amanuenssipalvelusta pitää liittää kuulusteluun ilmoittautumisdokumentteihin.

Lääkäriharjoitteluksi hyväksytään julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa suoritettu amanuenssipalvelu tai muu palvelu.

Ensimmäiseen Tampereen yliopiston kuulusteluun voi osallistua, kun 6 kk:n harjoittelu on tehty ja kielitutkinto suoritettu.

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Potilaan kanssa keskustellaan pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Potilasasiakirjoihin tehdään merkinnät ja lääkemääräykset kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä.

Ks. kielitutkinnot

Ks. VALVIRAn ohjeet

Ks. kaavio harjoittelupaikan hakemisesta:

Rekrytoituminen ETA-alueen ulkopuolelta Kymenhva:han.

Työskentelyyn harjoittelijana oikeuttavan oleskeluluvan saamiseksi hakija tarvitsee sitoumuksen (määräyskirjan) työnantajalta. Se lähetetään oleskeluluvan hakemisvaiheessa ehdollisena (ehto: hakija saa oleskeluluvan) siihen Suomen suurlähetystöön tai konsulaattiin, joka sijaitsee hakijaa lähimpänä.

Määräyskirja/muu sitoumus tulee toimittaa riittävän ajoissa ennen sovitun työsuhteen alkamispäivää, jotta:

a) tulija ehtii järjestää asiansa lähtömaassaan,
b) tulija ehtii järjestää asiansa Suomessa,
c) tulija ehtii saada työskentelyyn oikeuttavan oleskeluluvan.

Kun sopeuttamiskoulutuksessa oleva on saanut ensimmäisen kuulustelun jälkeen rajoitetut lääkärin oikeudet työskennellä julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa, on syytä muistaa, että rajoitettuja lääkärin oikeuksia voidaan asetuksen mukaan myöntää yhteensä vain 2 vuodeksi ja tietylle erikoisalalle ja tiettyyn toimipaikkaan korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Toisin sanoen, Tampereen tentit tulisi suorittaa tuon määräjan kuluessa ja toimilupa täytyy uusia 6 kk:n välein.

Mikäli Tampereen tenttejä ei saa suoritettua kahden vuoden kuluessa rajoitettujen lääkärin oikeuksien saamisesta, suoritetut tentit eivät vanhene, mutta joutuu työskentelemään jälleen amanuenssin oikeuksin, kunnes tentit on tehty.

Kolmanteen tenttiin eli suulliseen käytännön potilastenttiin vastaanottotilanteessa on tällä hetkellä useamman kuukauden jono, mikä on otettava huomioon lupa-asioissa.

Ks. mediko.fi