Koulutus lääkäreille

Amanuenssien ohjaus


Amanuenssi on harjoitteleva lääketieteen opiskelija. Hän tarvitsee työtehtävissään ohjausta.

Ohjauksen toteuttavat yksiköiden lääkärit, joilla on lakisääteinen velvollisuus osallistua kouluttamiseen, ts. välttämättömään tiedon, taidon ja asenteen siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle (Terveydenhuoltolaki 65 §).

Silloin kun lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutusta annetaan muussa terveydenhuollon toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, suorittaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä korvausta asianomaiselle kuntayhtymälle, kunnalle tai muulle palvelujen tuottajalle (Terveydenhuoltolaki 60 §). Tämän vuoksi myös amanuenssuureihin liittyvän koulutuksen täytyy olla asiallisesti järjestettyä.

Amanuenssin harjoittelujakson suorittamista Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA säätelee amanuenssiohjesääntö.

Suurin osa KYMENHVA:ssa toimivista amanuensseista on HY:ssä opiskelevia lääketieteen opiskelijoita. Ks. ohjeet koskien HY:n opiskelijoiden amanuenssipalvelua.

Amanuenssit ovat potentiaalisia tulevia erikoistuvia ja erikoislääkäreitä, jotka korvaavat tasaisen varmaa tahtia eläkkeelle jäävät lääkärimme ja joista sairaanhoitopiiri on lakisääteisen terveydenhuollon järjestämisessä näin täysin riippuvainen. Amanuensseja tulee kohdella sen mukaisesti.

Amanuenssin palkkaus määräytyy Lääkärisopimuksen mukaan. Koska amanuenssi saa palkkaa työstä, hänelle tulee myös antaa tuottavia työtehtäviä ja ohjata häntä niin, että hän voi tehdä – vanhemman lääkärin valvonnassa ja koulutuksen vaiheen mukaan – tuottavaa, sairaanhoitopiiriä hyödyttävää työtä harjoittelujakson aikana.

Amanuenssi saa sairaanhoitopiirin tietojärjestelmään lääkärin oikeudet, koska hän kirjaa työtehtävissään tietoja potilastietojärjestelmään. Yksikön vastuuhenkilö huolehtii siitä, että amanuenssi saa käyttäjätunnuksen ja salasanan järjestelmään sekä koulutuksen järjestelmän käyttöön.

Suurinkin meistä oli kerran amanuenssi

Amanuensseille tulee antaa mahdollisuudet seurata kliinisiä tilanteita ja myös osallistua työskentelyyn lääkärin valvonnassa. Ilman lääkärin ohjausta amanuenssi ei voi toimia. Erikoissairaanhoidossa amanuenssin tulee olla erikoislääkärin valvonnassa.

”Jos annat määräyksen, valvo sen toteutusta”

Amanuenssit aloittavat päivänsä aamumeetingeissä, joissa yksiköiden vastuulääkärit ohjaavat amanuenssit omiin työpisteisiinsä. Työpisteissä vanhempi lääkäri vastaa amanuenssin työskentelystä.

Vanhemman lääkärin tulee ohjeistaa amanuenssi kaikkiin tehtäviin, jotka amanuenssin suoritettavaksi annetaan.

Amanuenssin tulee kysyä vanhemmalta lääkäriltä herkästi tehtävien suorittamiseen liittyvistä seikoista.

Työpisteiden vanhemman lääkärin tulee valvoa, että amanuenssi on ymmärtänyt annettuihin työtehtäviin liittyvät ohjeistukset oikein.

Amanuenssien oheiskoulutus KYMENHVA:ssa

KYMENHVA järjestää amanuensseille tilanteen mukaan kesä- ja elokuussa yhteiskoulutustilaisuuksia. Koulutuksissa käsitellään sairaanhoitopiirissä toimivan lääkärin työn kannalta keskeisiä asioita. Kesän päättyessä pidettävässä koulutuksessa arvioidaan kesän amanuenssipalveluja.

Amanuenssiopetuksen tavoitteet

Amanuenssiopetuksen tavoitteet KYMENHVA:ssa ovat seuraavat:

1) amanuenssi näkee tiedekunnassa oppimiensa asioiden käytännön toteutusta,

2) amanuenssi pääsee harjoittelemaan potilaskontaktia, anamneesin ottoa, statuksen tekemistä, diagnoosin määrittämistä ja näistä tehtävien hoidollisten johtopäätösten vetämistä

3) amanuenssi pääsee harjoittelemaan perustavanlaatuisia pientoimenpiteitä, kuten esim. iv-kanyylin asennusta, ompelua, ranteen vetoa jne.

4) amanuenssi saa käsityksen terveydenhuoltojärjestelmän toiminnasta

Amanuenssin ohjaussuunnitelma

Amanuenssilla on oltava yksikön ylilääkärin nimeämä ohjaaja, asianmukainen ohjaus ja valvonta sekä riittävä mahdollisuus konsultaatioon. Amanuenssin tulee saada riittävästi
koulutusta palvelupaikan työskentelyyn kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Ohjaus ja valvonta tulee järjestää riittävän kattavaksi ottaen huomioon amanuenssin teoreettisten opintojen vaihe ja hänen tiedolliset ja taidolliset valmiutensa. Amanuenssin ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yksikön ylilääkäri antamansa ohjeistuksen mukaisesti.

Kullakin erikoisalalla tulee olla vähintään 1 A4:n laajuinen amanuenssin ohjaussuunnitelma, jossa on määritelty amanuenssiohjesäännön (ks. linkki yllä) mukaisesti:

1) erikoisalakohtaiset tavoitteet
2) amanuenssin vastuulle kuuluvat tehtävät
3) amanuenssin raportointivastuu ja raportoinnin kohde
4) kuinka tehty työ rekisteröidään uskottavasti

Opiskelija-amanuenssin ja EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkäriksi valmistuneen sopeuttamiskoulutuksen amanuenssin tavoitteet tulee virittää koulutustasoa vastaaviksi.

Ko. erikoisalakohtainen ohjaussuunnitelma ja amanuenssiohjesääntö tulee antaa amanuenssille työsuhteen alkaessa.

Muuta informaatiota

Rikoslain 44. luku, Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 14 §
– Mentorien sivut