Koulutus lääkäreille

Amanuenssi vai vs. lääkäri


Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittava opiskelija, jolla ei ole lääkärin oikeuksia ja joka voi osallistua potilaiden hoitoon vain toisen, itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin ohjauksessa ja vastuulla.

Amanuenssi ei hoida potilaita itsenäisesti.

Amanuenssi on sairaalan työntekijä ja samalla harjoittelija, joka on saamassa käytännön opetusta ja harjoitusta. Sairaalan palkallisena työntekijänä amanuenssin suoritettavaksi kuuluu rutiiniluonteisia tehtäviä, jotka amanuenssi jo hallitsee tai jotka hänelle opetetaan.

Amanuenssi ei ole vielä lääkäri

Opinnoissaan riittävän pitkälle edennyt lääketieteen opiskelija voi kuitenkin toimia myös lääkärin sijaisena lääkärin tehtävissä. Oikeuden tähän toteaa VALVIRA. Oikeuden toimia lääkärin tehtävissä voi varmistaa Terhikki-rekisteristä.

Riittävän pitkälle opinnoissaan edenneen opiskelijan toimiminen lääkärin tehtävissä on eri asia kuin toimiminen amanuenssiharjoittelijana.

Opiskelijan toimimista lääkärin tehtävissä koskevat eri säännöt kuin amanuenssina toimimista. Opiskelijan toimimisessa lääkärin tehtävissä on otettava huomioon seuraavaa:

1. Suomessa tai muualla EU:n alueella opiskeleva lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot, voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä. EU:n alueella muualla kuin Suomessa opiskelevien on rekisteröidyttävä VALVIRAssa.

2. Jos viisi vuotta opiskellut opiskelija toimii päivystäjänä, hänellä on oltava nimetty takapäivystäjä. Takapäivystäjän pitää olla lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, joka on aina tavoitettavissa viivytyksettä ja jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön. Terveydenhuollon toimintayksikön toiminnasta vastaavan johtajan on määriteltävä, missä ajassa takapäivystäjän on saavuttava toimintayksikköön, jotta potilasturvallisuus kyetään ylläpitämään. Arvioinnissa on otettava huomioon mm. toimintaolosuhteet, potilasaineisto sekä opiskelijan osaaminen ja muut valmiudet.

3. Edellä olevasta pääsäännöstä poiketen lääketieteen opiskelija voi, suoritettuaan hyväksytysti neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat lääketieteen opinnot, toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muutoin terveyskeskuksessa. Suoritettuna pitää olla myös sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia.

4. Jos edellä mainituissa tehtävissä toimivalla opiskelijalla on myös niihin liittyviä päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa eli vanhemman kollegan rinnalla.

5. Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön on nimettävä kirjallisesti opiskelijalle ohjaaja. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija. Ohjaajan on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

6. Työnantajan, yleensä kunnan tai kuntayhtymän, velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset, ts. voiko hän toimia lääkärin sijaisena lääkärin tehtävissä vai onko parempi, että hän on vielä amanuenssiharjoittelijana.

7. Jos palkattava opiskelija on ulkomaalainen, on työnantajan arvioitava myös hänen kielellinen valmiutensa toimia tehtävässä. Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksyttävästi, ts. nähtävä työhön otettavan todistukset ja otettava niistä kopio yksikön arkistoon. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, terveydenhuollon toimintayksikön on itse arvioitava em. seikat.

8. Opiskelija ei saa toimia tilapäisestikään missään edellä mainituissa terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

9. Ulkomailla opiskelevien tai opiskelleiden tulee ottaa yhteyttä Valviraan, mikäli aikovat toimia Suomessa tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

10. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalla on suppeampi oikeus määrätä lääkkeitä kuin laillistetulla lääkärillä: Lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. Amanuenssilla ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä.

Lääketieteen opiskelijan oikeudet voi tarkistaa Terhikki-rekisteristä (p. 09-772920).

Opiskelijan lääkärin tehtävissä toimimista koskeva pätevyysohjeistus on osoitteessa:

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat