Koulutus lääkäreille

Uusien menetelmien arviointi

Ihmisiin sovellettavat hoitotoimenpiteet tulisi pätevöittää tehon ja turvallisuuden suhteen kuten lääkkeet ja lääkintälaitteetkin. Mitään järjestelmällistä käytäntöä toimenpiteiden validaation tarkistamiseksi ennen niiden hyväksyntää yleisesti käytettäväksi tai yleensä ennalta hyväksymismenettelyä ei kuitenkaan ole toistaiseksi valtakunnallisesti luotu.

Toimenpidemenetelmien validaation välttämättömyydestä on kuitenkin tultu vähitellen tietoiseksi. Menetelmien validaation arvioimiseksi on perustettu mm. Cochrane-tietokanta, johon on kirjallisuuden perusteella tehty arvioita eri kliinisten menetelmien tehosta ja turvallisuudesta.

Cochrane Reviews

Suomessa on toiminut aiemmin THL:n yhteydessä HALO-neuvottelukunta, jonka tavoitteena oli varmistaa uusien, käyttöön otettavien terveydenhuollon menetelmien riittävä vaikuttavuus ja turvallisuus, mutta jolla ei ollut vielä samanlaista viranomaisen asemaa kuin lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta arvioivalla ja lääkkeiden markkinointiluvat myöntävällä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealla. HALO-neuvottelukunnan tehtävät on siirretty yhteistyöalueiden uusien menetelmien arviointitoimikunnille. KYMEMHVA on mukana yhteistyöalueen uusien menetelmien arviointitoiminnassa.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA pyrkii siihen, että sen varoilla toteutettaisiin vain sellaisia hoitotoimenpiteitä, joiden tehosta ja turvallisuudesta on riittävä tieteellinen näyttö.

Arvio on perusteltua pyytää, kun jokin alla luetelluista kriteereistä täyttyy:

1. menetelmän vuotuinen budjettivaikutus on organisaatiolle merkittävä

2. uuteen menetelmään liittyy erityisiä turvallisuusnäkökohtia tai sen vaikuttavuus on epävarma

3. uusi menetelmä koskee suuria potilasmääriä

4. uudella menetelmällä on muuta erityistä yhteiskunnallista vaikutusta.

5. uuden menetelmän käyttöönottoa harkitseva itse pitää ryhmän arviota perusteltuna

Täytetyn mini-HTA-lomakkeen tietojen perusteella toiminnasta vastaava, tieteellisen tiedon arviointiin pätevöitynyt ylilääkäri tai sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen tai ohjata sen menetelmäarviointiryhmälle.

Arviointiryhmien kannanotot ovat suositusluonteisia ja ne lähetetään tiedoksi päätöksen tekevälle esimiehelle.

Kaikkien vuosittaiselta kustannusvaikutukseltaan merkittävien menetelmien käyttöönoton tulee päätyä organisaation johdon hyväksyttäväksi. Organisaation johto voi vielä lähettää menetelmän arvioitavaksi menetelmien arviointitoimikuntaan, mikäli arviointia ei ole aiemmin jo tehty.

Mikäli haluat jonkin uuden toimenpidemenetelmän tulevan arvioiduksi HALO-neuvottelukunnassa tai HYKS-ERVAn uusien menetelmien arviointitoimikunnassa, täytä Mini-HTA-lomake ja lähetä se tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pölläselle sähköpostitse (kymsote.fi), joka ohjaa sen edelleen arviointitoimikuntaan. Vaihtoehtoisesti arviointipyynnön voi lähettää suoraan arviointitoimikunnalle.

Katso myös liitteet:
Digi-HTA FinCCHTA Menetelmäarvioinnin (HTA) uusi ohjeistus HUS Erva-alueella

HUS_10-1007_Mini-HTA-arviointi_lomake

HUS_10-1266_Lääkehoidon_miniHTA_arviointi

JYL-ohje 12_2021 Uuden terveydenhuollon menetelmän käyttöönotto HUSissa ja erityisvastuualueella

Liite 2. Erityisvastuualueen terveydenhuollon menetelmäarviointityöryhmän jäsenet

Liite 1. Menetelmäarviointikaavio

Menetelmien arviointi ja mini-HTA-prosessi_esitys

MiniHTA-kaavake_esitys

Raportointilomake menetelmät sekä lääkearviointi

Sairaalalääkkeiden arviointi 2021 HUS webinaari 20082021

Ks. myös EuroScan.