Koulutus lääkäreille

Integroitu opetus

On tiedossa, että yksilön kyky muistaa asia jossakin yhteydessä riippuu siitä, muistuttaako tilanne sitä tilannetta, jossa asia aikanaan on opittu. Puhutaan kontekstispesifisyydestä (Regehr & Norman 1996).

Opiskelijan oppimisen varmistamiseksi tuota opitun kontekstispesifisyyttä tulisi pyrkiä vähentämään. Tähän voidaan pyrkiä ainakin kolmella eri tavalla.

Voidaan pyrkiä siirtämään tieto mahdollisimman laajassa kontekstissä. Tätä voidaan toteuttaa opetuksen horisontaalisen integraation kautta, ts. opetus toteutetaan keskittyen asiaan kaikilta suunnilta, ei pelkästään yhden oppiaineen kannalta.

Toistuvat mahdollisuudet käyttää opittua tietoa erilaisissa yhteyksissä voivat myös vähentää opitun kontekstispesifisyyttä. Tämä toteutuu, jos opetus on vertikaalisesti integroitua, ts. opiskelija joutuu käyttämään oppimaansa tietotaitoa toistuvasti eri yhteyksissä opintojen eri vaiheissa.

Lisäksi voidaan vähentää oppimisen kontekstispesifisyyttä tekemällä oppimistilanteista mahdollisimman paljon sitä tilannetta vastaavia, jossa opiskelija myöhemmin tietoa tarvitsee, ts. työelämässä.

Kymenlaakson keskussairaalassa pyritään vähentämään oppimisen kontekstispesifisyyttä toteuttamalla sen sairaaloissa hajautettua LL-perusopetusta ja erikoislääkärikoulutuksen runkokoulutusjaksoja.

Erikoistumisen runkokoulutusjakso on integroitua opetusta määritelmän mukaisesti. Se on horisontaalisesti integroitua, koska erikoislääkärikoulutuksen koulutusohjelman tavoitteiden saavuttaminen perustuu mahdollisimman laajoihin oppimiskonteksteihin. Se on myös vertikaalisesti integroitua, koska koulutettava joutuu käyttämään samaa opittua tietotaitoa monessa eri ympäristössä koulutuksen eri vaiheissa, vähintään yhdessä yliopiston ulkopuolisessa sairaalassa ja vähintään yhdessä yliopistosairaalassa.

Erikoistumiskoulutuksen asetuksen määräämänä sisältönä on myös se, että opetuksesta puolet on hankittava yliopistosairaalan ulkopuolisista sairaaloista. Opetus on integroitu konkreettisesti käytännön työelämään. Erikoistumiskoulutuksen toteutus integroidun opetuksen perusteista lähtien on siis asetuksella määrättyä.

Viite:

Regehr, G, Norman GR 1996 Issues in cognitive psychology; implications for professional education. Academic Medicine 71:988-1001.